ขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ตามหนังสือ ตร. ที่ 0007.13/5474 ลงวันที่ 30 พ.ย.65 เรื่อง แนวทางการยกระดับการบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ที่ สภ.เมืองมหาสารคาม ได้ร่วมประเมิน ITA

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ที่ สภ.เมืองมหาสารคาม ได้ร่วมประเมิน ITA การประเมินคุณธ