ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ และผู้มาติดต่อราชการ ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ และผู้มาติดต่อราชการ ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2567 ตามประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านการแสกนคิวอาร์โค้ด หรือผ่านลิงค์ https://itap.nacc.go.th/s/F8354143